Centrum pomoci pro nevyléčitelně nemocné, umírající a pro pozůstalé České Budějovice

Centrum pomoci pro rodiny umírajících pacientů a pro pozůstalé

LogozpdfKOMU JE NAŠE POMOC URČENA?

  •  terminálně nemocným
  •  těm, kteří o ně pečují, a to i profesionálům v nemocnicích, domovech pro seniory, ONP apod.
  •  všem, kteří jsou v období truchlení a zármutku
  •  pozůstalým po blízkých, kteří zemřeli náhle, nečekaně, tragicky,…
  • rodičům, jejichž dítě zemřelo ještě před svým narozením

Jihočeské centrum pomoci pro rodiny umírajících pacientů a pro pozůstalé v Českých Budějovicích nabízí pomoc všem v období truchlení a smutku, ale i těm, kteří se ocitli v těžkém životním období – v situaci, kdy jsou nemocní, jejich nemoc již nereaguje na kurativní léčbu, není již možné vyléčení a oni se stávají více či méně závislí na pomoci druhých. V době, kdy život člověka končí a jeho blízcí jej ztrácejí (proces umírání) a v situaci, kdy život člověka skončil a jeho blízcí tu zůstali (proces truchlení).
Tato období na sebe navazují a mají povahu životní krize. Pritom nejde zpravidla jen o krizi jednoho člověka, ale o krizi určité celé skupiny osob – těch, kterých se tato situace bezprostředně dotýká – rodina, přátelé, kolegové apod. Čím silnější vztah mají tito lidé k nemocnému, tím silněji jsou jeho nemocí či smrtí zasaženi.

Cílem pomoci je usnadnit život pacientům s nevyléčitelným onemocněním a také všem příbuzným a známým, kteří se obávají se, zda jim jejich síly budou stačit, zda vůbec péči, ale i podporu svého nemocného zvládnou. Tito lidé jsou často bezradní, nevědí kde mohou najít pomoc, nevědí na koho se obrátit …

Chtěli bychom pomoci i samotným nevyléčitelně nemocným pacientům, aby mohli ještě strávit co nejvíce času v kruhu svých nejbližších a prožít tyto společné chvíle co nejlépe. 

 

 POMOCI VÁM MŮŽEME:

⇒ formou osobního rozhovoru v poradně

⇒ při osobní návštěvě kdekoliv u klienta či pacienta

⇒ přímo na místě úmrtí – autonehody, domácí úmrtí apod.

⇒ v posledních chvílích života Vašeho blízkého, ať umírá kdekoli

⇒ formou Internetové poradny na našich stránkách

⇒ v rámci e-mailové či písemné komunikace

⇒ prostřednictvím telefonu

na Facebooku

V případě potřeby spolupracujeme či Vám zprostředkujeme kontakt s dalšími specialisty (lékařem, zdravotní sestrou, psychiatrem, duchovním …).
To je jihočeské centrum pomoci pro rodiny umírajících pacientů a pro pozůstalé Modrá pomněnka.

 ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADNY

⇒ Služba poradny je poskytována v souladu s platnými právními předpisy ČR. Poradna poskytuje své služby všem bez ohledu na rasu, národnost, pohlaví, věk, stav, sexuální orientaci, vyznání, členství v politických stranách, sociální původ, zdravotní stav atd.

⇒ O informacích, které od klienta získává, zachovává poradna naprostou mlčenlivost; nezjišťuje ani klientovu totožnost, pokud to není nezbytně nutné pro poskytnutí služby.

⇒ Délka jedné psychosociální konzultace bývá zpravidla dvouhodinová.

⇒ Poradna pro rodiny umírajících pacientů a pro pozůstalé Modrá pomněnka není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se poradce při konzultaci hodnověrné skutečnosti o spáchání trestného činu, vztahuje se na něj ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném trestním zákonem.

⇒ Pracovník poradny může uživatele odmítnout v případě, že uživatel je pod vlivem alkoholických látek nebo jiné drogy, ohrožuje-li uživatel svou agresivitou pracovníky poradny nebo ostatní klienty. Poradna neposkytuje služby typu: stravování, ubytování, finanční půjčky, neradí a nezastupuje v komerčních záležitostech.

To je jihočeské centrum pomoci pro rodiny umírajících pacientů a pro pozůstalé Modrá pomněnka.

 

>zpět<