Centrum pomoci pro nevyléčitelně nemocné, umírající a pro pozůstalé České Budějovice

Stanovy spolku Modrá pomněnka, z.s.

Logozpdf

Stanovy spolku Modrá pomněnka, z. s.


 1. Název a sídlo spolku
 1. Název spolku:
  Modrá pomněnka, z. s.
  ve zkratce spolek MP
  (dále jen “Spolek”)
 2. Sídlo Spolku: M. Horákové 1750, 370 05 České Budějovice

 1. Statut Spolku
 1. Spolek je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu formulovaného v článku III. těchto stanov a založená v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., v platném znění, se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění a se zákonem č. 304/2013 Sb., v platném znění.
 2. Spolek sdružuje zejména nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich blízké, pozůstalé, rodiče po perinatální ztrátě, poradce pro pozůstalé, průvodce truchlením, utěšitele v zármutku, porodní asistentky, duly, zdravotně sociální pracovníky, lékaře, duchovní, úředníky, provozovatele pohřebních služeb, pohřebišť a krematorií, odborníky z pomáhajících oborů, členy různých organizací, kteří se zabývají nápomocí a podporou pozůstalých, poskytují poradenství pro pozůstalé klientům bez rozdílu věku.
 3. Spolek je právnickou osobou s celostátní působností.

III.
Účel spolku, cíl a obsah činnosti

 1. Cílem Spolku je vyvíjet činnosti směřující k pomoci nevyléčitelně nemocným, umírajícím, jejich rodinám a pozůstalým, k podpoře pohřbívání plodů po potratu a mrtvě narozených dětí (dále jen “dětí zemřelých před narozením”) a k prosazování společných zájmů členů Spolku, respektujíc přitom suverenitu svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci zlepšování postavení svých členů ve společnosti.
 2. K dosažení toho cíle usiluje Spolek o:
  1. umožnění důstojného umírání nemocným včetně pomoci při řešení jejich fyzických, psychických, sociálních i spirituálních potřeb
  2. podporu, poradenství a pomoc blízkým umírajících včetně pomoci při řešení jejich fyzických, psychických, sociálních i spirituálních potřeb
  3. podporu, poradenství a pomoc pozůstalým včetně pomoci při řešení jejich fyzických, psychických, sociálních i spirituálních potřeb
  4. zajištění důstojného zacházení s dětmi zemřelými před narozením
  5. podporu a pomoc rodinám dětí zemřelých před narozením
  6. právo na pietu na místní nebo státní úrovni
  7. ochranu dětí zemřelých před narozením, aby jejich mrtvá těla nebyla zneuctěna
  8. vypravení pohřbu dětí zemřelých před narozením slušným způsobem v souladu se zákonem o pohřebnictví a podle místních zvyklostí v případě, kdy o jejich pohřbení dobrovolně nemá během zákonné lhůty nikdo zájem
  9. obyčejný, empatický rozhovor, který neotvírá hluboká traumata, ale pomáhá rodičům uvědomit si situaci a jemně je připravuje na další stadia smutku, protože pohřbením dítěte zemřelého před porodem hlavní práce se smutkem teprve začíná
  10. prosazení možnosti volit mezi pohřbením dětí zemřelých před porodem (legalizace pohřbívání žehem nebo v rakvi do hrobu/hrobky v České republice) nebo jejich hromadnou likvidací ve spalovně zdravotnického zařízení
  11. součinnost při jednání s poskytovatelem zdravotní služby, porodnicí, patologií, provozovatelem spalovny, pohřební služby, krematoria či pohřebiště a úřady při zařizování nezbytných úkonů spojených s pohřbem nebo likvidací dětí zemřelých před narozením
  12. nájem hrobového místa či rozptylové loučky určených pro pohřbívání dětí zemřelých před narozením v rakvi, v urně, vsypem nebo rozptylem
  13. zprostředkování kontaktů na další podobně zasažené rodiny – vytvoření svépomocných skupin, oslovení spolků a sdružení s příbuznou tematikou
  14. zabezpečování pomoci pozůstalým při přípravě pohřbu zemřelých
  15. odborné poradenství pro subjekty veřejné správy – zaměstnance odborů sociálních věcí a zdravotnictví, matrik, úřadů práce apod.
  16. prezentování a prosazování společných zájmů členské základny
  17. zapojování členů do domácích a mezinárodních projektů
  18. zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy
  19. informování veřejnosti o službách pro nevyléčitelně nemocné, umírající, jejich rodiny a pozůstalé
  20. podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání (kurzy, výcviky, semináře, konference apod.) v oblasti managementu perinatální ztráty, umírání, pomoci umírajícím, doprovázejícím a pozůstalým
  21. tvorbu kodexu hodnot pro doprovázení umírajících, jejich blízkých a pozůstalých, pro pohřbívání dětí zemřelých před narozením.

  22. Členství
 1. Členem Spolku se mohou stát právnické i fyzické osoby, které souhlasí s cíli Spolku a jeho stanovami. Podmínkou členství fyzické osoby je plná způsobilost k právním úkonům a dosažení plnoletosti.
 2. O počtu členů Spolku rozhoduje Členská schůze .
 3. Spolek vede evidenci svých členů formou členské listiny. Členská listina u fyzických osob obsahuje jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. U právnické osoby se eviduje název, sídlo a IČ.
 4. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Členská schůze.
 5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 6. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení Členské schůzi
  2. úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením bez právního nástupce, dnem prohlášení konkurzu či vyrovnání nebo dnem zamítnutí návrhu na vyhlášení konkurzu
  3. zánikem Spolku
  4. zrušením členství na základě rozhodnutí Členské schůze. Návrh na zrušení členství může dát kterýkoliv člen Spolku z důvodu neplnění povinností dle bodu V. těchto stanov. Návrh se podává vždy písemnou formou (poštou nebo e-mailem) Členské schůzi, která rozhodne o svolání zasedání Členské schůze. Člen navrhovaný k vyloučení má právo se k návrhu na vyloučení na zasedání Členské schůze vyjádřit. O konečném vyloučení rozhoduje Členská schůze na základě hlasování podle článku VII. odst. 6 písm. d)
 7. Zánikem členství nevzniká členovi, jeho právním nástupcům nebo dědicům nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků.
 8. Evidenci přihlášek a členů vede Předseda nebo jím pověřený člen Členské schůze. O podobě přihlášky a údajích, které jsou nutné pro členství, rozhoduje Členská schůze. S členskou databází je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

 1. Práva a povinnosti členů
 1. Člen Spolku má právo zejména
 1. podílet se na činnosti Spolku
 2. obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 3. být informován o akcích a činnosti Spolku
 4. podílet se na zajišťování finančních prostředků pro dosažení cílů Spolku
 1. Člen Spolku má povinnost zejména
 1. dodržovat stanovy Spolku
 2. aktivně se podílet na plnění cílů Spolku
 3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku
 4. přiměřené lhůtě ohlásit změnu svých osobních údajů
 5. řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené Členskou schůzí, pokud stanoveny jsou, a to do 30 dnů od přijetí za člena a dále pak do 60 dnů poté, co o výši členského příspěvku na následujících 12 měsíců rozhodla Členská schůze; nezaplacení členských příspěvků, a to ani po opakované písemné výzvě Spolku, je důvodem k vyloučení z členství Spolku
 6. dodržovat stanovy Spolku, rozhodnutí a usnesení Členské schůze
 7. svými vědomostmi a dovednostmi se aktivně podílet na plnění cílů a činnosti Spolku a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku
 8. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku
 9. bez zbytečného odkladu informovat Spolek o změnách svého bydliště popř. adresy pro doručování nebo dalších skutečnostech, které mají význam pro činnost Spolku

 10. Orgány Spolku
 1. Orgány Spolku jsou:
 1. Členská schůze jako nejvyšší orgán Spolku
 2. Předseda a výkonný ředitel jako statutární orgán Spolku
 1. Kandidovat do orgánů Spolku mohou pouze členové Spolku. Před volbou je zapotřebí souhlasu kandidáta.
 2. Orgány Spolku jsou povinny projednat na svém nejbližším zasedání podněty členů, které jim byly doručeny a podat těmto členům zprávu o výsledku jejich projednání.

VII.
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku.
 3. Členskou schůzi svolává statutární orgán Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 4. Pozvánku s navrženým programem musí obdržet každý člen nejpozději 10 dnů před jejím konáním.
 5. Členská schůze se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů Spolku, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání.
 6. Členská schůze zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov Spolku
  2. schvaluje výroční zprávu Spolku, rozpočet Spolku a roční uzávěrku hospodaření
  3. volí  Předsedu a Výkonného ředitele Spolku
  4. rozhoduje o zrušení členství
  5. rozhoduje o zrušení Spolku
  6. stanovuje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok
  7. rozhoduje o vydání organizačního a jednacího řádu Spolku
 7. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno 100% všech členů Členské schůze Spolku.
 8. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné, pokud je hlasování nerozhodné, rozhoduje hlas Předsedy Spolku.
 9. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje 100% přítomných členů.
 10. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání Členské schůze, jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen Spolku.
 11. V případě potřeby může Předseda Spolku požádat členy o vyjádření také písemnou formou např. prostřednictvím elektronické pošty. Rozhodnutí je přijato, pokud se souhlasně vyjádří nadpoloviční většina respondentů.
 12. Jednání Členské schůze Spolku je neveřejné a pořizuje se z něj zápis.

VIII.
Členská schůze – další usnesení

 1. Členská schůze Spolku má nejméně tři členy, je nejvyšším orgánem Spolku a řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Členské schůze.
 2. Členství v Členské schůzi vzniká volbou na zasedání Členské schůze.
 3. Funkční období členů Členské schůze je dvouleté. Opětovné zvolení je možné.
 4. Členská schůze volí Výkonného ředitele.
 5. Členská schůze zejména:
  1. koordinuje činnost Spolku
  2. svolává Členskou schůzi
  3. zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůzi
  4. rozhoduje o přijetí za člena Spolku
  5. odpovídá za hospodaření Spolku a za případné škody způsobené Spolku svým jednáním
  6. každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření
  7. projednává podněty členů podané Členské schůzi
  8. zajišťuje zpracování úplného znění stanov, o jejichž změně rozhodla Členská schůze a oznámení této změny příslušnému státnímu orgánu do 15 dní od rozhodnutí Členské schůze
 6. Členy Členské schůze Rady mohou být pouze členové Spolku, kteří nebyli odsouzeni za úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena Členské schůze Spolku.
  Členství v Členské schůzi zaniká:
 1. skončením funkčního období
 2. smrtí člena
 3. vzdáním se funkce písemným oznámením Členské schůzi
 4. odvoláním Členskou schůzí

 • Člen Členské schůze může být odvolán za nečinnost a předem neomluvenou nebo neodůvodněnou pravidelnou neúčast na schůzkách Členské schůzi.
 • Jestliže klesne počet členů Členské schůze pod hranici stanovenou Členskou schůzí, může Členská schůze kooptovat nové členy pro doplnění počtu členů Členské schůze Spolku. Na nejbližším zasedání Členské schůze musí být zvoleni noví členové Členské schůze nebo musí být rozhodnuto o snížení počtu členů Členské schůze.
 • Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně jednou za rok.
 • Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jejích členů.
 • Každý člen Členské schůze Spolku má při hlasování jeden hlas.
 • Rozhodnutí Členské schůze je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Členské schůze. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhodne hlas předsedy Spolku. Zápis ze zasedání Členské schůze podepisuje předseda a jeden ze členů Členské schůze.

 


 1. Statutární zástupci
 1. Statutárními zástupci oprávněnými zastupovat Spolek navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem jsou Předseda a Výkonný ředitel.
 2. Podepisování za Spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu Spolku připojí svůj podpis Předseda nebo Výkonný ředitel.
 3. Výše jmenovaní statutární zástupci jednají samostatně. O svém jednání je každý povinen informovat ostatní členy Členské schůze na jejím nejbližším zasedání.
 4. Předseda i Výkonný ředitel mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě. Toto zmocnění musí mít písemnou formu.

 1. Předseda
 1. Předseda naplňuje rozhodnutí Členské schůze a zejména zastupuje Spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance Spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku.
 2. Předsedu volí Členská schůze.
 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Členské schůze.
 4. Předseda zodpovídá za vedení účetnictví; vlastním vedením účetnictví může pověřit třetí osobu.
 5. Předseda má právo na odměnu dle rozhodnutí Členské schůze.
 6. Předseda může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a uskutečněno při jednání Členské schůze nebo doručeno Členské schůzi. Svoji funkci vykonává až do okamžiku zvolení nového předsedy. Odstoupí-li z funkce a současně zanikne jeho členství ve Spolku, vykonává jeho pravomoci do zvolení nového předsedy výkonný ředitel.

 1. Výkonný ředitel

Výkonný ředitel zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem. Řídí jednání Členské schůze, zajišťuje zpracování výroční zprávy, vede archiv a členskou listinu.

 1. Výkonného ředitele volí Členská schůze.
 2. Výkonný ředitel připravuje podklady pro jednání Rady Spolku a je odpovědný za plnění jejích rozhodnutí.
 3. Další působnost výkonného ředitele určuje Členská schůze.
 4. Výkonný ředitel má právo na odměnu dle rozhodnutí Členské schůze.
 5. Výkonný ředitel může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a uskutečněno při jednání Členské schůze nebo doručeno Členské schůzi. Svoji funkci vykonává až do okamžiku zvolení nového výkonného ředitele. Odstoupí-li z funkce a současně zanikne jeho členství ve Spolku, vykonává jeho pravomoci do zvolení nového výkonného ředitele předseda.

XII.
Zásady hospodaření

 1. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Majetek spolku tvoří hmotný, nehmotný a finanční majetek, peněžní prostředky, pohledávky a zásoby.
 3. Pro svoji činnost získává Spolek prostředky z těchto zdrojů:
  1. členské příspěvky
  2. granty a dotace z veřejných rozpočtů
  3. dary právnických a fyzických osob, závěti
  4. výnosy z vlastních aktivit
  5. výnosy z majetku
  6. veřejné sbírky
  7. jiné platby přijaté od třetích osob
 4. Získané prostředky mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající cílům Spolku a k úhradě nákladů souvisejících s činností Spolku.
 5. Peněžní prostředky jsou ukládány na bankovních účtech a v pokladně Spolku.
 6. V případě, že vedlejší hospodářská činnost bude mít charakter podnikání, je Spolek povinen požádat o vydání oprávnění k tomuto podnikání v souladu s platnými právními předpisy. Tato případná činnost se nesmí stát hlavní náplní existence Spolku.
 7. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného Členskou schůzí. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 8. Členové Spolku neručí svým majetkem za závazky Spolku. Případný zisk vykázaný za účetní období využije Spolek výhradně k dosahování svých cílů.
 9. Výsledky činnosti a hospodaření Spolku jsou zveřejňovány ve Výroční zprávě Spolku za každý kalendářní rok, kterou schvaluje Členská schůze nejpozději do 30. 6. následujícího roku.

XIII.
Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. zrušením nebo sloučením s jiným subjektem z rozhodnutí Členské schůze
  2. rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí soudu
 2. Zaniká-li Spolek dobrovolným zrušením, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání. Toto rozhodnutí musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. K likvidaci Spolku í bude Členskou schůze ustanovena likvidační komise, která provede likvidaci majetku Spolku a vypořádání se zaměstnanci Spolku.
 4. Likvidační komise zodpovídá za řádné vyrovnání všech pohledávek. Případný likvidační přebytek bude převeden na nevládní neziskové organizace, jejichž cíle se shodují s cíli Spolku.

XIV.
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy Spolku nabývají účinnosti dnem registrace popř. dnem schválení jejich změn.